Caitlin

24 teksty – auto­rem jest Cait­lin.

Kon­takty między­ludzkie - sta­dium umiejętności uk­ry­wania te­go, cze­go nie lu­bisz u innych. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 stycznia 2012, 11:21

Każdy głupi pot­ra­fi zo­baczyć światełko w ciem­ności, ale tyl­ko ten, który umie dos­trzec mrok w jas­ności ma pra­wo na­zywać siebie mądrym. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 22 stycznia 2011, 22:27

To zadzi­wiające, ale praw­da jest ta­ka, że naj­ważniej­sze de­cyz­je za­padają na długo przed tym, gdy się o nich dowiemy. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 24 września 2010, 17:40

Ciągle narze­kamy na dręczące nas wspom­nienia, lecz nie zda­jemy so­bie spra­wy z te­go jak bar­dzo sa­mot­ni by­libyśmy bez nich. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 31 sierpnia 2010, 14:26

Is­tnieją dwa rodza­je praw­dy - ta, którą zna­my, choć wo­leli­byśmy nie mieć o niej pojęcia i ta, o której nie wiemy, lecz chcieli­byśmy ją poznać. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 28 sierpnia 2010, 14:15

Zaufa­nia naj­częściej pragną właśnie ci, którzy naj­mniej na nie zasługują. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 18 sierpnia 2010, 20:09

Co dziw­ne, roz­mo­wa jest o wiele bar­dziej cieka­wa, gdy ludzie nie zgadzają się ze swoimi rac­ja­mi, niż wte­dy, gdy są z ni­mi zgodni. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 16 sierpnia 2010, 14:34

Zaz­wyczaj wo­la wal­ki zni­ka na sam wi­dok te­go z czym chcieliśmy się zmierzyć. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 14 sierpnia 2010, 15:45

Nikt nie jest zbyt młody, żeby zro­zumieć ból. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 11 sierpnia 2010, 08:41

W po­goni za różny­mi rzecza­mi na­wet nie zauważamy, kiedy mi­jają nam dni, ale to nie znaczy, że czas stoi w miej­scu i cze­ka na to aż przy­pom­ni­my so­bie, że istnieje. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 10 sierpnia 2010, 20:42
Caitlin

W pogoni za codziennością.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Caitlin

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Znajomi
Aktywność